Project in beeld

Waders Milieu BV

In ontwikkeling…

In ontwikkeling…

Project in beeld

Milieukundige begeleiding en directievoering Spoorlaan 35 Overberg (voormalig drugslab) - PJ Milieu BV

Aan de Spoorlaan 35 in Overberg is begin 2020 een drugslaboratorium voor de vervaardiging van XTC opgerold. Hierbij is geconstateerd dat de hierbij gebruikte chemicaliën gedumpt zijn in en op de bodem van het perceel. Medio 2022 is door de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan PJ Milieu BV opdracht verstrekt voor de milieukundige begeleiding en directievoering tijdens de, door Sarpi Remediation, uit te voeren bodemsanering. Het betreft hier een ingewikkelde bodemsanering waarbij vanuit PJ Milieu BV continu sturing dient te worden gegeven aan de uit te voeren werkzaamheden. De moeilijkheid zit hem hierbij enerzijds in de aanwezigheid van niet alledaagse stoffen. Anderzijds is er slechts een beperkt uitgevoerd bodemonderzoek aanwezig, welke ruim 2 jaar oud is. Hierdoor wordt de verontreinigingssituatie pas tijdens de graafwerkzaamheden duidelijk. Hierop dient dus in het veld continu, in samenspraak met de aannemer en het bevoegd gezag, bijgestuurd te worden. Naast dat het een ingewikkeld project betreft is het door de analysetermijnen van sommige te saneren parameters ook een stuk lastiger om te kunnen sturen tijdens het werk. Dit gebeurt dan ook grotendeels op basis van veldmetingen.

Daarnaast houdt PJ Milieu BV als directievoerder ook toezicht op de kosten en het meer- en minderwerk van de aannemer. In goed overleg met de opdrachtgever, aannemer en het bevoegd gezag bepalen we de meest efficiënte werkwijze. We doen er alles aan om tot een goed saneringsresultaat te komen tegen zo laag mogelijke kosten. En daarbij moet ook de zorgplicht in acht genomen worden: er moet zoveel als redelijkerwijs verlangbaar is gesaneerd worden.